top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

המגשר 3

אוקטובר 2006
מחיר: 9 ש"ח
כתיבה ואיור: עופר זנזורי
צביעה: שלי גלר ועופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה
תודה מיוחדת לצלמת רווית דהאן

הפרק השלישי מתוך ארבע בסיפור "חליפות ותמורות"

הנתונים הנאספים ביחידת המודיעין מתחילים להיסתבך. שום דבר לא מצליח להרכיב הגיון בתרחישי האירועים. המגשר מתחיל לגלות סימני ייאוש ואובדנות ובעולם התחתון העניינים מתחממים. מפקדי העולם התחתון אליה וז'אנו מחברים כוחות בנסיון לגלות אם ההתרחשויות מגיעות מהצוותים הפועלים תחתיהם. אירוע יירי קשוח מזניק את צוות המודיעין אשר תופס על חם את הנוגעים בעניין אך שוב הנתונים לא מתחברים...

bottom of page