top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

המגשר 2

אוקטובר 2006
מחיר: 9 ש"ח
כתיבה ואיור: עופר זנזורי
צביעה: שלי גלר ועופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי
תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה
תודה מיוחדת לצלמת רווית דהאן

הפרק הראשון מתוך ארבע חוברות על המגשר. הסיפור נקרא "חליפות ותמורות"

החוברת נפתחת כאשר המספר (מפקד יחידת המודיעין המיוחדת) מתאר לנו את הלכי האירועים של הלילה הקודם. המון חוסרי מידע נמצאים אצל היחידה מיוחדת אולם בתוך החוברת מתוארים התקריות במלואן וגם שם יש חוסר בהירות.

bottom of page