top of page
אדירי התכלת - SKY MIGHTS גיבור על ישראלי ISRAELI SUPERHERO COMICS קומיקס mediator המגשר

אדירי התכלת 6

אוגוסט 2005
מחיר: 15 ש"ח
כתיבה ואיור : עופר זנזורי
עריכה לשונית: שפרה ירמולובסקי, צביעת שטחים ומסגרות: רן רישין, שער משה זנזורי ועופר זנזורי, תמיכה טכנית: ז'קי אבוחצירה, תודה לעופר ברנשטיין.

חוברת הסיום בסיפור אתה אף פעם לא יכול לדעת באיזה צד אתהכל החוברת מלאה קרב המתרחש בין כל היצורים בסדרה. הקרב נע מצד אל צד ולא ברור מי הם הטובים ומי הם הרעים. עצום מבולבל נוטש את אזור המאבק והדר נותרת בודדה במערכה יחדיו עם קולטן.קומיקס אורח: המגשר טעימה מהעתיד

bottom of page