top of page

קלפי הנבלים

 

קלף נבל

קלף הנבל הוא קלף תיפה בדומה לגיבור. הוא מתמחה בעיקר בתקיפה.

הכירות מעמיקה עם סוגי ותכונות הקלפים, תאפשר לתכנן מראש פריסות, יצירת יתרון מול יריב, נצחון ובעיקר, תייצר משחק מעניין ומגוון.

הגנה

כל עוד המספר בהגנה של הקלף שלך גדול יותר ממספר ההתקפה של היריב אז אתה מוגן מהתקפה.

 

תקיפה

בעת תקיפה - המספר של הקלף שלך צריל להיות שווה או גבוה יותר מהקלף שאותו אתה תוקף.

שים לב שהנבל יכול לתקוף עם פיצוץ אשר מגביר את כוחו אך פעולה זו מאבדת את הקלף.

פיצוץ הנבל אפשרי גם כלפי קלפי המפתח.

דירוג הגנה

מדד העמידות של קלפי הגיבורים מפני התקפת נבלים. למדד זה מתווספת הגנת חזית משתנה. שילוב השתיים מאפשר תקיפת קלף נבל בעל יכולת תקיפה חזקה יותר מדירוג ההגנה המקורי

דירוג התקפה

מדד העוצמה של קלפי הנבלים מול עמידות הגיבורים. למדד זה מתווספת תוספת השמדה. שילוב השניים מאפשר תקיפה קלף גיבור עוצמתי יותר.

תוספת השמדה

תוספת השמדה מאפשר תוספת של מספר אחד בכוח התקיפה בעת שימוש בהשמדה השחקן תוקף מפסיד את הקלף. תקפת ההשמדה יעילה גם נגד קלפי המפתח הזהובים.

Please reload

שימו לב לסמלים.

הבדילו בין סמלי הלוחמים לסמלי האסטרטגיה. סמלי הלוחמים מיועדים לשיפור יכולת התקיפה. סמלי האסטרטגיה מיועדים לשינוי מאזן הכוחות על בסיס חסימות, החלפות וסידור מחדש.

סמל תעופה

תעופה מאפשרת תקיפה לעומק פריסת היריב במסגרת מגבלות מאזני הכוחות של עוצמה/הגנה

סמל מהירות

מאפשר תקיפה בדילוג קו הגנה אחד נוסף בפריסת היריב

סמל יריה

מאפשר פגיעה בכל קלף בפריסת היריב. אם הקלף חשוף -היורה נותר במשחק. אם הקלף בעומק הפריסה, הקלף היורה מתהפך (ראה הסבר 'קלף הפוך)

סמל השמדה

השמדה מאפשרת תקיפה (וזכייה) של כל שלושה קלפים (בכל מיקום שהוא). יש לזכור ששימוש בהשמדה, יביא בתמורה למסירת הקלף המשמיד והצטרפותו למאגר הקלפים של היריב

סמל עורמה

שימוש בקלף בעל תכונת עורמה מאפשר החלפתו עם כל קלף שהוא בפריסת היריב. יש להדגיש כי אין להחליף את המיקום המקורי של הקלפים וגם לקחת בחשבון, שההחלפה קבועה, קלף זה יצטרף למאגר קלפי היריב

סמל אירגוניות

שימוש בקלף בעל תכונת אירגוניות מאפשר הזזה וסידור מחדש של עד שלושה קלפים בלבד בפריסה שלך.בפעולה זו אין חובה להזיז את הקלף בעל תכונת האירגוניות, אבל לאחר הארגון מחדש יש להפוך את הקלף

סמל חסימה

מאפשרת שיתוק של כל פעולות/תכונות קלף היריב שמונח באותה שורה בפריסה ממול. המדיום עצמו מוגן מפני פעולת השיתוק

Please reload

bottom of page