top of page

קלפי המפתחות

 

קלף מנעול

קלף מנעול הוא קלף שעיקרו הוא יצירת חסימה בתוך מערך הקלפים שלך. והמתנה במארב לתקיפת חפיסת היריב.

 

הגנה

לא ניתן לתקוף את קלף המפתח אלא על ידי פעולת השמדה. כך שבכל מקרה בו מפסידים קלף מפתח - מרוויחים קלף משמיד.

 

תקיפה

קלף המנעול תוקף רק את החפיסה מתאפשרת רק כאשר הקלף הירוק חשוף, כלומר נמצא בקו החזיתי ביותר במערך היריב.

סמל המנעול

קלף המנעול מבצע חסימה במערך ההגנה וחוסם מתקפות. קלף המפתח מושמד רק על ידי קלפי המפתח.

קלף המנעול תוקף את החבילה הנמצאת בלב המערך של היריב. ההתקפה מזכה בשתי הקלפים העליוניים בחפיסהת היריב.

התקפת המנעול אפשרית בשתי מצבים: כאשר הוא בקו החזית, כאשר החפיסה היא בקו החזית.

Please reload

bottom of page